Software pro zdravotnictví - Ivo Bolcek

IVO BOLCEK
Přejít na obsah

Informační systém software zdravotnické dopravní služby (IS SW ZDS)

IS SW ZDS je zpracován modulárně a je sestaven tak, aby bylo možné jednoduchým způsobem organizovat provoz sanitní dopravy s hlavním důrazem na vytíženost sanitních vozidel. Vytíženost a minimalizace prázdných jízd  jsou základním předpokladem ziskovosti provozu. Hlavním bonusem je koordinace dálkových jízd, tedy dosažení nejvyšší ziskovosti provozu. Vysoké vytížení sanitních vozidel umožňuje provozovat menší počet sanitních vozidel, nižší investiční náklady a nižší mzdové náklady.
Cílem IS SW ZDS je poskytnout provozovateli zdravotnické dopravní služby nástroj pro vysoce efektivní řízení provozu dispečinkem. Technologie v maximální míře slučuje pracovní procesy počínaje on-line  příjmem požadavků z NIS, přes samotné řízení provozu až po vyúčtování výkonů zdravotním pojišťovnám a objednatelům. Přínosem IS SW ZDS je velká úspora pracovního času obslužného personálu a řidičů, snadná a rychlá obsluha, přehlednost a srozumitelnost.

Dispečer – ZDS (zdravotní dopravní služba), NS (návštěvní služba), RZP (rychlá zdravotnická pomoc), JHČ (jiná hospodářská činnost)

Tento SW modul umožňuje efektivně organizovat převozy, plánovat převozy, podporuje periodicky opakující se převozy, organizaci skupinek ve vazbě na posádku, provázanost na mapový systém s možností rozšiřování funkcionality dle konkrétních požadavků. Další podporou jsou různě nastavitelné filtry, dále pak možnost vkládat již vezené pacienty z registru vezených pacientů, plánování směn, volba jízdy zpět, zařazení pacientů do vezených a přijatých. Adresy míst, odkud a kam se pacienti vezou, jsou plně podporované RÚIAN místopisem. Algoritmy pro použitý místopis umožňují z nekompletních adres dohledat zbývající části tak, aby bylo možno jednoznačně určit PSČ a zkomponovat adresu pro modul Pojišťovny. Lze i organizovat převozy materiálu, zdravotnického personálu dle nákladových středisek a služby externím odběratelům.

Pojišťovny a JHČ

SW modul Pojišťovny je sestaven tak, aby bylo možné jednoduchým způsobem zadávat údaje o pacientech nebo používat údaje z modulu Dispečer s následným vyúčtováním zdravotním pojišťovnám. Základní provozní data je možno pořizovat na více pracovištích různého charakteru. Ve zvoleném intervalu se data exportují (v případě dislokovaných pracovišť) na přenosná média, ze kterých se dále vytvoří v centrále kompletní databáze informací, která se bude dále zpracovávat (výkonová část). Při pořizování dat se údaje o pacientech zaznamenávají do registru pojištěnců pro možné další kontroly a zrychlení vkládání dat při opětovném použití. Systém je sestaven tak, aby mohl pružně reagovat na změny v metodice VZP pro pořizování a předávání dokladů a MZ. Při pořizování dat se vytvářejí podklady pro statistiky. SW modul Pojišťovny je integrovaný s modulem Výpočet vzdálenosti (MVV), který je kompatibilní s VZP (výpočet vzdálenosti probíhá automaticky s přiřazením dopravního kódu s ohledem na doprovod). SW modul JHČ umožňuje kompletní zpracování jiné hospodářské činnosti s možností vyúčtování externím odběratelům, interním nákladovým střediskům a může používat údaje z modulu Dispečer.

Implentace

Implementace IS SW ZDS se uskutečňuje přímo u zákazníka. Na IS SW ZDS je poskytováno školení a technická podpora. IS SW ZDS je implementován v regionální i krajské působnosti.

Informační systém software lékařské pohotovostní služby (IS SW LPS)

IS SW LPS je zpracován modulárně a je sestaven tak, aby bylo možné jednoduchým způsobem zadávat údaje o poskytnuté zdravotní péči s následným vyúčtováním zdravotním pojišťovnám. IS SW LPS je propojitelný s IS SW ZDS, s NIS nebo s jinými externími systémy.
Cílem IS SW LPS je poskytnout provozovateli lékařské pohotovostní služby všeobecné pro dospělé, všeobecné pro děti a stomatologické, efektivní nástroj pro vedení zdravotnické dokumentace a vyúčtování provedených výkonů zdravotním pojišťovnám.
IS SW LPS je obzvláště vhodný pro samostatná pracoviště LPS bez vazby na Nemocniční informační systém.
Přínosem IS SW LPS je snadná a rychlá obsluha, přehlednost a srozumitelnost.

AMBULANCE LPS - AMB, AMB STO, NS, KORONER

Tyto SW moduly umožňují efektivně zpracovávat data o pacientech na jednotlivých pracovištích LPS. Součástí jednotlivých částí jsou číselníky, které usnadňují pořizování dat a zároveň zajišťují jejich validitu. Při pořizování dat se údaje o pacientech zaznamenávají do registru pojištěnců pro možné další kontroly. Adresy míst, odkud a kam u návštěvní služby, jsou plně podporované RÚIAN místopisem. Základními kritérii důsledně uplatňovanými při vývoji IS SW LPS jsou vysoká rychlost odezvy, maximální spolehlivost a bezpečnost při dodržení vysoké kvality uživatelského rozhraní. Data se zobrazují pomocí různých formulářů, které jsou navrženy tak, aby měl uživatel co nejlepší přehled o všem, co potřebuje. Modul KORONER je vhodný i pro lékaře poskytující službu ohledání zemřelého, pro praktické lékaře, nemocnice, zdravotnickou záchrannou službu nebo jiná zdravotnická zařízení.

Pojišťovny

SW modul Pojišťovny je sestaven tak, aby bylo možné jednoduchým způsobem zadávat údaje o pacientech nebo používat údaje z modulu Ambulance LPS s následným vyúčtováním zdravotním pojišťovnám. Základní provozní data je možné pořizovat na více pracovištích různého charakteru. Ve zvoleném intervalu se data exportují (v případě dislokovaných pracovišť) na přenosná média, ze kterých se dále vytvoří v centrále kompletní databáze informací, která se bude dále zpracovávat (výkonová část). Číselníky z pojišťoven jsou importovány z textových souborů distribuovaných VZP. Systém je sestaven tak, aby mohl pružně reagovat na změny v metodice VZP pro pořizování a předávání dokladů a MZ. Při pořizování dat se vytvářejí podklady pro statistiky.

Implementace

Implementace IS SW LPS se uskutečňuje přímo u zákazníka. Na IS SW LPS je poskytováno školení a technická podpora. IS SW LPS je implementován v regionální i krajské působnosti.

Modul výpočet vzdálenosti (MVV)

MVV je samostatný software nebo je součástí našeho Informačního sytému software zdravotní dopravní služby (IS SW ZDS). V modulu MVV lze nastavit parametry pro výpočet vzdálenosti, je zde editovatelný číselník pojišťoven a číselník objektů. Vlastní výpočet vzdálenosti probíhá doplněním adresy odkud a kam v textové nebo ve strukturované podobě a lze využít i objekty, které již obsahují zvolenou adresu. MVV umožňuje aktualizaci místopisných údajů, včetně souřadnic, pomocí kterých bude výpočet probíhat a bude totožný s VZP, která používá stejné algoritmy pro výpočet vzdáleností.

MVV komunikuje se Službou výpočet vzdálenosti (SVV), kterou provozuje společnost T-MAPY.
MVV, který je součástí IS SW ZDS komunikuje s SVV automaticky.

Implementace

Implementaci MVV si zákazník provádí sám. Po registraci je poskytnut instalační software MVV. Je-li MVV součástí IS SW ZDS je postupováno stejně jako u IS SW ZDS..
IVO BOLCEK ©2023
Návrat na obsah